دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

آویژدانه

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 تولید کنندگان جوجه یکروزه تخمگذار
  ایران شیور
تعاونی ملکان ( تعاونی 284 )
طیور برکت
گلبهار طوس
مرغک
مرغک مشهد
مشهد جوجه
نسیم اصفهان